Recht van betrokkenen

Recht van betrokkkenen

Sanora Digital (EU/NL) en/of Sanora services NV (buiten EU) verzamelt, gebruikt en bewaart bedrijfsgegevens en persoonsgegevens van natuurlijke personen (klanten, prospects, medewerkers en contactpersonen van leveranciers en partners) in overeenstemming met haar privacy beleid en met de wettelijke rechten van de (natuurlijke) persoon:

1. Recht van inzage (artikel 15 AVG )
Betrokkenen hebben het recht te weten of hun betreffende persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke.

2. Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
Betrokkene heeft recht op rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens dan wel het recht een aanvullende verklaring te verstrekken wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van onvolledige gegevens. De rectificatie moet meteen plaatsvinden.

3. Recht op gegevenswissing / vergetelheid (recht om vergeten te worden) (artikel 17 AVG)
De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens van de betrokkene zonder onredelijke vertraging te wissen, onder andere indien: de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.

4. Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)
Het recht op beperking houdt in dat de persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt mogen worden en niet gewijzigd mogen worden.

5. Recht op overdraagbaarheid / dataportibiliteit (artikel 20 AVG)
Dit recht houdt in dat een betrokkene de gegevens van een verwerkingsverantwoordelijke moet kunnen verkrijgen in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en het recht heeft deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen, zonder daarbij te worden gehinderd tenzij dit afbreuk doet aan rechten en vrijheden van anderen. Een betrokkene heeft recht op overdraagbaarheid voor zover het gaat om door hem zelf verstrekte gegevens.

6. Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)
Een betrokkene kan vanwege redenen die verband houden met zijn specifieke situatie gebruik maken van dit recht van bezwaar tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, als voldaan aan de in de verordening genoemde eisen. Als een betrokkene bezwaar maakt staakt de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking, tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden anders bepalen.

7. Recht tot het indienen van een klacht (artikel 77 AVG)
Indien u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Sanora Digital dan kunt deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wij zouden er sterk de voorkeur aan geven dat u uw klacht in ieder geval eerst kenbaar maakt aan Sanora Digital. Dit kunt u doen via het contactformulier van Sanora Digital. De klacht zal binnen 14 dagen worden beoordeeld. Als we het verzoek in behandeling hebben genomen, zijn er een aantal situaties waarin wij het verzoek kunnen weigeren. Wij zullen een verzoek bijvoorbeeld kunnen weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat uw inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar. In dat geval heeft u nog steeds het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming / profiling ex artikel 22 AVG is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Sanora Digital.

Voorwaarden & Richtlijnen

Al onze voorwaarden en richtlijnen vind u op deze pagina