Privacybeleid

Privacy beleid van www.SanoraDigital.nl

Privacy Beleid

Laatste bijwerking op: 01-12-2022

De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, hierna “Voorwaarden” te noemen van Sanora Digital., statutair gevestigd te Nijmegen, hierna Sanora te noemen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 88275361

1. Algemeen

Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en wij dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden behandeld.

2. Persoonsgegevens

In het kader van onze diensten verzamelen wij persoonsgegevens van onze klanten, bezoekers van onze websites, abonnees, ontvangers en lezers van onze nieuwsbrieven, contactformulieren en overige formulieren en vragenlijsten op onze website en blogs, aanvragers van (diverse online) scans (zoals de SEO scan), personen die telefonisch contact met ons opnemen, auteurs en ontvangers van onze kennisartikelen, personen genoemd in klantcases en eventueel op onze websites.

Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om de identiteit van een natuurlijk persoon te achterhalen.

3. Verwerking van persoonsgegevens

Sanora Digital maakt onderscheid tussen (1) persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt en (2) en persoonsgegevens die – onder meer om technische redenen – automatisch aan ons worden doorgegeven.

Onder persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt zijn onder meer begrepen naam, contactgegevens, en andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of wanneer u een formulier invult op onze website of telefonisch contact met ons opneemt.

Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van onze Website automatisch enkele (technische) gegevens door uw apparatuur aan onze computers worden verstrekt zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internetbrowser en in sommige gevallen de laatste internetpagina die u heeft bezocht. Ook kunnen wij gegevens over u verzamelen afkomstig van derden partijen, bijvoorbeeld van bedrijven waarmee wij samenwerken, door openbare bronnen / openbare registers te raadplegen, door eigen onderzoek en, door contact op te nemen met bedrijven, op andere wijze, bijvoorbeeld wanneer u een van onze websites bezoekt, via het gebruik van cookies, fingerprints (of vergelijkbare technieken).

4. Doeleinden en Grondslagen verwerking

Sanora Digital verwerkt de persoonsgegevens op basis van vier grondslagen, namelijk hetzij (1) het gebruik van uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, hetzij (2) het gebruik van uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde, hetzij (3) op basis van uw toestemming, hetzij (4) de gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting; om bijvoorbeeld te kunnen voldoen aan juridische, fiscale of accounting vereisten.

De persoonsgegevens die Sanora Digital verwerkt, worden uitsluitend verwerkt voor de volgende doeleinden.

  • om met u in contact te kunnen treden;
  • om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van Sanora Digital (al dan niet toegespitst op de door u kenbaar gemaakte interessegebieden);
  • het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Sanora Digital (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens omtrent het gebruik van onze website sanora.nl);
  • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Sanora Digital ;
  • ter uitvoering van een overeenkomst;
  • Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Sanora Digital daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan Sanora Digital stelt, waarbij Sanora Digital uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van de beantwoording van de vraag.

5. Uitgangspunten voor de verzameling van persoonsgegevens

Sanora Digital past de volgende principes toe bij de verwerking van persoonsgegevens:

  • Gegevens worden door Sanora Digital verzameld op basis van de grondslagen en doeleinden zoals hierboven beschreven en als zodanig gebruikt;
  • Gegevens worden door Sanora Digital niet langer bewaard dan gepast of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt of in verband met lokale regelgeving. De bewaartermijnen van gegevens bij Sanora Digital variëren tussen 3 maanden en 7 jaar;
  • Gegevens die door Sanora Digital worden verwerkt zijn adequaat en relevant en niet bovenmatig in relatie tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Gegevens door u verstrekt zijn zo accuraat en actueel mogelijk. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens);

6. Gebruik van Google Analytics (https://www.sanora.nl)

De Website (https://www.sanora.nl) maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wanneer u niet wilt dat uw websitebezoek wordt gemeten door Google Analytics, dan kunt u via de Analytics-website eenvoudig een tool downloaden waarmee Google Analytics wordt geblokkeerd. Door gebruik te maken van de Website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

7. Registratie van telefoongesprekken

In het geval van een telefonische verkoop, telefonisch contact met de klantenservice en in het kader van debiteurbewaking, neemt Sanora Digital telefoongesprekken op, tenzij u tijdens het gesprek daartegen bezwaar hebt gemaakt. De opname wordt gebruikt om de afspraken tussen u en Sanora Digital te verifiëren. De opname kan bovendien worden gebruikt voor evaluatie- en trainingsdoeleinden, bijvoorbeeld om na te gaan of u op een correcte wijze te woord bent gestaan. Indien u het niet eens bent met de interpretatie van Sanora Digital inzake de inhoud van het telefoongesprek, kunnen we u de mogelijkheid bieden om de opname te beluisteren of u een transcript daarvan te verstrekken. We behouden ons het recht voor om de kosten daarvan bij u in rekening te brengen.

8. Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt (zoals beschreven in het hoofdstuk Doeleinden en Grondslagen Verwerking hierboven). Alleen indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren.

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Gegevens om een account aan te maken op de website voor registratie of proefabonnement, in te schrijven op een nieuwsbrief, download van Kennisartikelen

Maximaal 1 jaar na beëindiging

Gegevens voor het afnemen van een product of dienst (waaronder nummervermelding)

Wettelijke termijn / 7 jaar

Website gebruikersdata

Maximaal 1 jaar

Reviews

3 maanden waarna de gegevens geanonimiseerd worden

Gegevens van sollicitanten

Maximaal 4 weken na het beëindigen of afronden van de sollicitatieprocedure.

9. Beveiliging persoonsgegevens

Sanora Digital heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om de elektronische en handmatige verwerking van uw persoonlijke gegevens te beschermen en misbruik te voorkomen, in overeenstemming met de geldende regelgeving. Denk hierbij aan maatregelen om onze website en informatie systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen, maar ook aan beveiliging van onze kantoorruimtes, informatiebeveiligingsbeleid en training van onze medewerkers. Transmissies over het internet zijn echter nooit volledig te beveiligen of vrij van fouten. We nemen echter gepaste technische en organisatorische maatregelen, passend bij de risico’s op misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste publicatie, wijzigingen of vernietiging van persoonlijke gegevens en om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Scraping van openbare gegevens op onze websites is expliciet verboden. Wij dragen er ook zorg voor dat derde partijen en gelieerde ondernemingen die persoonlijke gegevens verwerken namens Sanora Digital adequate beveiliging in acht nemen en werken volgens de hiervoor geldende wet- en regelgeving.

10. Data & datalekken

Alle gegevens en data worden door Sanora Digital bewaard in een cloud gebaseerd beveiligd elektronisch informatie systeem dat toegankelijk is via beveiligde apparaten in een beveiligde ICT-omgeving om u te kunnen voorzien van gewenste informatie en services.

Geschikte technische en fysieke maatregelen worden door Sanora Digital genomen ter voorkoming van onbevoegde toegang, verlies, vernietiging of beschadiging van gegevens door onbevoegde organisaties, openbaring of verwerking.

Het gehanteerde informatie systeem is beveiligd ter voorkoming van het verlies, misbruik, onbevoegde toegang of openbaring, verandering of beschadiging van de informatie onder ons beheer.

Indien het onverhoopt voorkomt dat Sanora Digital per ongeluk of opzettelijk uw persoonsgegevens verliest of dat uw persoonsgegevens in handen komen van derden die daartoe niet bevoegd zijn, dan is sprake van een data lek. De Functionaris Gegevensbescherming van Sanora Digital zal dit data lek binnen 72 uur vanaf het moment dat Oppidum Cloud services bv het data lek heeft ontdekt digitaal melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland. Gemeld zal worden: de aard van de inbreuk, welke instanties of personen kunnen worden geraadpleegd om meer informatie te verkrijgen over de inbreuk, welke maatregelen worden aanbevolen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken, de mogelijke gevolgen van de inbreuk, welke maatregelen door Sanora Digital zijn genomen of Sanora Digital voorstelt om deze gevolgen te verhelpen. Indien het lek een hoog risico betekent voor de persoon/personen in kwestie dan worden deze door Sanora Digital op de hoogte gesteld. Een datalek wordt door Sanora Digital intern ook gedocumenteerd in het ‘datalek register’ om van te leren en maatregelen te kunnen treffen om een dergelijk datalek in de toekomst te kunnen voorkomen.

We hebben de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

11. Verstrekking aan derden

Wij delen uw persoonsgegevens soms met derden, zoals dienstverleners die wij contracteren (bijvoorbeeld software/IT-dienstverleners of marketingbureaus) en toeleveranciers van producten of diensten die u bij ons koopt. Voor klanten vanSanora Digital geldt dat Sanora Digital in het kader van de verwerking van betaaltransacties gebruik maakt van het online betaalplatform en de diensten van Mollie, Paypal en Stripe.  Met de voorgenoemde betaalplatformen worden voor dit doel dan ook (in beperkte mate) persoonsgegevens gedeeld van u als klant van Sanora Digital. Deze betaalplatformen hanteren hierbij hun eigen privacy voorwaarden. Door gebruik te maken van de diensten van Sanora Digital geeft u Sanora Digital toestemming voor het delen van uw persoonsgegevens met bovengenoemde derden.

Verwijzing privacy policy derde:
Mollie: https://www.mollie.com/nl/privacy
Paypal: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full
Stripe: https://stripe.com/en-nl/privacy
Microsoft: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

In de meeste gevallen delen wij uw persoonsgegevens met derde partijen die zijn gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER). In een enkel geval delen wij uw persoonsgegevens met derde partijen die zijn gevestigd buiten de EER. In deze gevallen hebben wij passende waarborgen getroffen om te verzekeren dat de persoonsgegevens rechtmatig en veilig kunnen worden doorgegeven.

Wij zorgen ervoor dat er, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Wij zullen bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst sluiten waar nodig (waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd)

12. Vragen en inzage persoonsgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Sanora Digital, of indien u inzage wenst in, een wijziging of aanvulling, dan wel verwijdering wenst van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen. Onderaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kunt opnemen. Om uw identiteit te controleren is een kopie van uw identiteitskaart of rijbewijs vereist. U mag hierbij uw BSN en pasfoto onzichtbaar maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat. Dit doet u gemakkelijk via de site van de Rijksoverheid. De kopie zullen wij na controle van uw identiteit vernietigen.

Daarnaast hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door Sanora Digital.

13. Slot en contactgegevens

Oppidum Cloud services bv kan deze privacy verklaring ten allen tijde aanpassen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd. Sanora Digital kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze privacy verklaring.
We raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken.

Vragen over deze Privacy verklaring kunnen worden gericht aan Klantenservice@sanora.nl

Per post zijn we als volgt te bereiken:

Sanora Digital
t.a.v. functionaris gegevensbescherming
Postbus 1214
6501 BE Nijmegen

Voorwaarden & Richtlijnen

Al onze voorwaarden en richtlijnen vind u op deze pagina